Reglement

Reglement De Rockschool Leuven:

Elke school heeft een schoolreglement, ook wij met De Rockschool!

Inschrijving:

Bij inschrijving vragen we je persoonlijke gegevens:

 • naam en adresgegevens
 • liefst een telefoonnummer waar we je het snelste kunnen bereiken. Soms kan om een dringende reden (bv. ziekte leerkracht) een les niet doorgaan en willen we jou hiervan tijdig op de hoogte brengen. Gsm-nummers zijn dus zeker handig.
 • Een e-mailadres komt ook altijd van pas. Wij versturen belangrijke info per mail, zoals info over de activiteiten die plaatsvinden in onze Rockschool, alsook info over kampen, inschrijvingen, etc. Kinderen geven dus best het e-mailadres van hun ouders zodat deze info goed terecht komt!

Jouw persoonlijke lesmoment:
Wanneer je je komt inschrijven in De Rockschool bepalen we samen met jou het uur en de dag dat je les zal volgen, alsook de juiste leraar. Met 750 leerlingen is het niet evident om zo een uurrooster in elkaar te steken, daarom is het belangrijk dat je weet dat het gekozen uur sluitend is. Veranderen van uur is enkel mogelijk in samenspraak met het secretariaat. Kies een halfuur waarop je 100 percent zeker kan aanwezig zijn. Wanneer je een les mist, ben je deze ook kwijt. Je hebt wel recht op twee geldige afwezigheden per schooljaar. (zie verder)

Een lesmoment duurt een halfuur. Kom je te laat, dan verlies je de minuten die je te laat bent en mag de volgende leerling op zijn normaal uur aan zijn les beginnen. Ben je meer dan een half uur te laat, dan geldt dit, tenzij je een zeer specifieke reden hebt, als een ongeldige afwezigheid. (zie verder)

Kom dus op tijd!

Kaarten:
Iedere leerling heeft wordt automatisch beschouwt als lid van De Rockschool en heeft daardoor recht op een lidkaart. Deze kaarten geven recht op een mooie korting in de muziekhandel Leo Caerts. Let wel op, deze lidkaarten zijn niet meer fysiek maar worden online opgevolgd. Je hoeft enkel te vermelden dat je les volgt in De Rockschool om je korting te verkrijgen.

Je inschrijving is sluitend:
Vanaf het moment van inschrijving ben je verantwoordelijk voor de betaling van je lessen. Wij houden dit halfuur dan voor jou vrij dus jouw leerkracht zal aanwezig zijn. Kom je niet opdagen, dan blijf je verantwoordelijk voor de betaling van je lessen. Je kan jouw lessenreeks niet zomaar annuleren, enkel voor goede redenen (langdurig ziek of breuken die het bespelen van jouw instrument belemmeren) kunnen wij jouw inschrijving annuleren/stopzetten. Er zal steeds een forfait worden aangerekend afhankelijk van de kosten die gemaakt werden en de kost van het reserveren van het halfuur. Dit forfait bedraagt minimaal de waarde van 2 lessen. Wij rekenen ook steeds de formule om naar de best aansluitende formule. Dit wil zeggen dat, wanneer je bijvoorbeeld 11 lessen van je schooljaarformule moet betalen, wij hiervoor één tienlessenreeks en één enkele les zullen aanrekenen.


Aanmelden:

Bij aankomst in De Rockschool meld je je aan bij het onthaal bij de aanwezige coördinator. Je zegt je naam en de leerkracht bij wie je les volgt.

Vervolgens ga je naar je klaslokaal. Als het tijdstip van je les is gekomen, mag je gerust even op de deur kloppen en de leerkracht verwittigen dat je er bent. Blijf niet wachten in het onthaal of in de gang, want dit zijn allemaal verloren lesminuten.

Is je halfuur les voorbij? Schrik dan ook niet als de volgende leerling op de deur klopt.


Betaling:

Voor de aanvang van je eerste les moet je in principe betaald hebben. Bij een verlenging is het de bedoeling dat je betaald hebt voor de eerste les op je nieuwe kaart.


Verlengen:

Is je tienlessenkaart bijna afgelopen, maar wil je graag blijven les volgen?  Je kan je lessen verlengen. Tot aan je negende les blijf je het recht behouden op jouw lesuur. Wanneer we na je negende les nog niets gehoord hebben van jou in verband met verlengen, dan komt je lesuur op onze lijst vrije uren en kan het dus ingevuld worden door een nieuwe leerling. We proberen wel in de mate van het mogelijke de leerlingen te vragen of ze willen verlengen of niet, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerling. Kijk dus op tijd na hoeveel lessen je nog hebt en verwittig ons tijdig dat je wil verlengen.

Tot 31 oktober hebben de leerlingen met een tienlessenkaart ook het recht om over te schakelen op een schooljaarformule.


Nieuwe inschrijving volgend schooljaar:

Om de inschrijvingen voor het volgende schooljaar vlot te laten verlopen sturen we de laatste weken een e-mail met instructies voor het  opnieuw inschrijven van het volgende schooljaar. Heb je bij je laatste les geen mail of brief, dit dan even aan de coördinator of jobstudent.

BELANGRIJK : OOK LEERLINGEN DIE REEDS LEERLING ZIJN VAN DE ROCKSCHOOL MOETEN ZICH OPNIEUW INSCHRIJVEN VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR; Dit gebeurt niet automatisch.

Is je tienlessenkaart niet afgelopen op het einde van het schooljaar? Geen paniek. Want je kan gewoon in september terug verder les volgen met deze kaart. OPGELET: aan het einde van het schooljaar worden alle uurroosters leeg gemaakt. Je dient dus wel opnieuw in te schrijven als je je overgebleven lessen nog wil volgen.

Heb je nog lessen over, maar wil je liever in september overschakelen op een schooljaarformule? Dat kan! Wij trekken het bedrag dat je nog aan lessen over hebt af van de factuur voor je schooljaar.


Afwezigheden leerlingen:

Het kan gebeuren dat je om een of andere reden niet aanwezig kan zijn in de les. Wij vragen je om ons steeds zo snel mogelijk te verwittigen als je er niet kan zijn, liefst 24 uur op voorhand. Alle niet verwittigde afwezigheden worden als ongeldig aangerekend.

Geldig afwezig:
Dit betekent dat je afwezig bent en niet hoeft te betalen voor de les.

Je mag 2 keer geldig afwezig zijn per schooljaar. Mensen met een schooljaarformule krijgen dan het recht om aan het einde van het jaar een extra les te volgen in de inhaalweken. Er zijn maar 2 inhaalweken, dus meer is in elk geval niet mogelijk.

Mensen met een tienlessenkaart hebben ook recht op 2 geldige afwezigheden op een heel schooljaar, ongeacht het aantal tienlessenkaarten je koopt, deze lessen worden dan niet aangerekend op de kaart, en je kan gewoon een week langer komen.

Welke afwezigheden zijn geldig:

 • ziekte met een doktersbewijs (kopie van het doktersbewijs voor werk of school is ook goed)
 • uitzonderlijk verlet door het werk zoals zakenreis of uitzonderlijke meetings (met bewijs)
 • schoolreizen of uitzonderlijk verlet door de school (examen enkel als examen op het moment van de les zelf valt) (met bewijs)
 • sterfgeval of huwelijk in de nabije familie (met bewijs)

Bewijzen dienen afgeleverd te worden aan het onthaal of via de online tool ten laatste op de laatste dag van de maand waarin de afwezigheid plaatsvond. Ben je ziek, op de laatste dag van de maand, dan mag je het bewijs ook inscannen en doormailen. Bewijzen die later worden afgegeven zijn niet meer geldig. Deze regel bestaat voor een correcte uitbetaling van onze leerkrachten.

Ongeldig afwezig:
Dit betekent dat je afwezig bent, maar toch betaalt voor de les. Je mag altijd ongeldig afwezig zijn, we vragen wel om ons in de mate van het mogelijke te verwittigen. OPGELET: Als je drie keer na elkaar ongeldig afwezig bent zonder te verwittigen, dan komt je uur sowieso vrij voor een eventuele andere leerling. In deze situatie krijg je je geld niet terug!

Welke afwezigheden zijn ongeldig: Afwezigheden die niet gewettigd zijn door een doktersattest of uitzonderlijkheden zoals in bovenstaande paragraaf vermeldt.

Enkele voorbeelden:

 • Studeren
 • Persoonlijke vakanties
 • Verlet door hobby’s gekoppeld aan bijvoorbeeld: matchen met de schoolploeg, wiskunde-olympiade, catechese voor de communie. Plan je lesuur in De Rockschool zo dat deze zaken niet overlappen!

Afwezigheden bij een proefles zijn steeds ongeldig! 

Uitzonderingen:
Uiteraard kunnen er zich altijd de gekste situaties voordoen. Je kan een uitzondering op de afwezigheidregels aanvragen bij de coördinator aan het onthaal. In sommige gevallen zal hij dit moeten overleggen met collega’s.

Om verdere verwarring te voorkomen is het belangrijk dat je altijd goed nakijkt of je afwezigheid geldig of ongeldig is.


Afwezigheden leerkrachten:

Het kan ook gebeuren dat een leerkracht eens ziek is of door een andere reden niet kan komen. Wij kiezen er bewust voor te werken met mensen die actief bezig zijn in de muziekwereld en staan hen dan ook in de mate van het aanvaardbare en het mogelijke toe om enkele lessen niet te komen omdat ze moeten optreden of op tour zijn.

Wanneer een leerkracht afwezig is, zoeken wij in eerste instantie naar een vervangleerkracht. Het kan dus een enkele keer gebeuren dat je aankomt in De Rockschool en je een les krijgt van een vervanger. We proberen te werken met vaste vervangers.

Vinden we geen vervanger, dan bellen we je op en gaat de les die week niet door. De mensen met een tienlessenkaart behouden dan die les op hun kaart en kunnen dan een week langer komen les volgen. Voor de mensen met een schooljaarformule wordt een vervangles georganiseerd, de leerkracht spreekt dan met jou af wanneer deze vervangles het beste kan doorgaan.


Kids en hun ouders

Wij vragen uitdrukkelijk aan de ouders om niet alle lessen bij te wonen. Onze coaches zijn allemaal professionals bij wie kind in goede handen is. Indien u toch een les wil bijwonen, gelieve te overleggen  met de coach.

Indien u uw kinderen aan het onthaal alleen laat wachten, overleg dan met de coördinator hierover. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen sowieso niet meer alleen wachten in het onthaal.

De Rockschool, of de persoon aan het onthaal, is niet verantwoordelijk wanneer een kind alleen naar buiten loopt!


Nog enkele andere belangrijke huisregels:

 • De Rockschool is een openbaar gebouw waar niet gerookt mag worden.
 • In De Rockschool sorteren we. Er zijn dan ook genoeg afvalbakken voorzien.
 • De toiletten dienen na gebruik proper achter gelaten te worden. Verwittig ons als het toiletpapier op is.

Veel plezier gewenst met je muzieklessen!


Rock’n Roll!


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x